Dostawa w ciągu 5 dni I Wysyłka 32 zł

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Informujemy, że niniejsza Witryna jest własnością RECAMBIOS ENDADO SL, (zwaną dalej „ RECAMBIOS ENDADO ”), z NIF B86552791 z siedzibą pod adresem Calle Nuñez de Balboa, nr 118, 28006, Madryt, Hiszpania, zarejestrowana w Rejestrze Mercantil de Madryt do tomu 30378, Folio 8, sekcja 8, strona M 546710, wpis 1.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny przypisuje kondycję użytkownika i akceptuje, z tego dostępu i/lub korzystania, niniejszą Notę prawną.

Użytkownik (zwany dalej „ Użytkownikiem ”) może kontaktować się z RECAMBIOS ENDADO za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected] .

2.- Korzystanie z Witryny

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu. Serwis może umożliwiać dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, zdjęć, treści multimedialnych i informacji (dalej „ Treści ”) należących do RECAMBIOS ENDADO lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Treści i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz, przykładowo, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich w celu:

  1. Podejmowania działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym.
  2. Spowodować uszkodzenie fizycznych i logicznych systemów Serwisu RECAMBIOS ENDADO, jego dostawców lub osób trzecich.
  3. Wprowadzać ani rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować wyżej wymienione szkody.
  4. Próbować uzyskać dostęp, używać i/lub manipulować danymi RECAMBIOS ENDADO, dostawców zewnętrznych i innych użytkowników.
  5. Reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Treści, o ile nie jest to dozwolone przez RECAMBIOS ENDADO.
  6. Usuwać, ukrywać lub manipulować Treścią z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innych danych identyfikujących wspomniane prawa RECAMBIOS ENDADO lub osób trzecich włączonych do Treści, a także technicznych urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone w Treści .

RECAMBIOS ENDADO ostrzega, że materiały zawarte w niniejszym serwisie zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, a zatem są niewystarczające do podjęcia decyzji lub zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie.

Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że materiały zawarte na tej stronie mogą nie odzwierciedlać najnowszego stanu prawnego lub orzeczniczego w analizowanych kwestiach. Ponadto materiały te mogą być modyfikowane, rozwijane lub aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

RECAMBIOS ENDADO będzie mieć prawo do zbadania i zgłoszenia każdego z wymienionych zachowań zgodnie z Ustawą, a także do współpracy z władzami w dochodzeniu w sprawie tych działań.

RECAMBIOS ENDADO może tymczasowo zawiesić dostęp do Witryny bez uprzedniego powiadomienia z powodu prac konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających. Jeżeli jednak pozwolą na to okoliczności, RECAMBIOS ENDADO powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o przewidywanej dacie zawieszenia świadczenia Usług. RECAMBIOS ENDADO nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy mogą korzystać z Treści zawartych w Serwisie.

3.- Własność intelektualna i przemysłowa

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści Witryny i jej projektu graficznego są wyłączną własnością RECAMBIOS ENDADO lub osoby trzeciej, która zezwoliła na ich wykorzystanie, z tego powodu RECAMBIOS ENDADO jest odpowiedzialny za wyłączne korzystanie z ich praw do eksploatacji. Z tego powodu oraz na mocy przepisów obowiązującego ustawodawstwa o Prawach Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

RECAMBIOS ENDADO nie udziela żadnych licencji ani upoważnień do korzystania z jakiegokolwiek rodzaju praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiejkolwiek innej własności lub praw związanych z Witryną, Usługami lub jej Treścią.

Tymczasowe powielanie i przechowywanie zawartości Witryny jest dozwolone, o ile jest to bezwzględnie konieczne do korzystania i wizualizacji Witryny z komputera osobistego.

Wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem praw własności intelektualnej lub przemysłowej do Treści dostarczonych przez Użytkowników ponosi Użytkownik, za co Użytkownik zwalnia RECAMBIOS ENDADO od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z nielegalnego korzystania z Treści na Stronie. Sieć.

4.- Odpowiedzialność i Gwarancje

RECAMBIOS ENDADO oświadcza, że podjął niezbędne środki, które w miarę swoich możliwości i stanu techniki umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jego Serwisu, a także brak wirusów i szkodliwych komponentów. Jednak RECAMBIOS ENDADO nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Ciągłość i dostępność Treści i Usług.
  2. Brak błędów we wspomnianych Treściach lub naprawa wszelkich defektów, które mogą wystąpić.
  3. Brak wirusów i/lub innych szkodliwych składników.
  4. Szkody wyrządzone przez osobę naruszającą systemy bezpieczeństwa RECAMBIOS ENDADO.

Wpisy, które można znaleźć na tych stronach, zostały dokonane wyłącznie w celach informacyjnych. RECAMBIOS ENDADO nie gwarantuje integralności, dokładności i aktualności jej treści. W związku z tym nie są one ważne jako konkretna porada prawna w szczególnych przypadkach. Obowiązkowe relacje będą miały miejsce dopiero po pisemnym potwierdzeniu.

RECAMBIOS ENDADO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych, które znajdują się w Serwisie, będąc w stanie skierować Użytkownika do innych stron internetowych, nad którymi RECAMBIOS ENDADO nie sprawuje żadnej kontroli, więc włączenie linków do innych stron nie implikują zatwierdzenia ich treści przez RECAMBIOS ENDADO lub istnienia jakiegokolwiek powiązania pomiędzy RECAMBIOS ENDADO a jego właścicielami. W związku z tym Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści na swoją wyłączną odpowiedzialność i w warunkach użytkowania, które je regulują.

5.- Czas trwania i modyfikacja

Niniejsza Nota Prawna będzie obowiązywać bezterminowo, a PARTS ENDED może wprowadzać zmiany w warunkach w niej określonych, które wejdą w życie z chwilą jej opublikowania.

RECAMBIOS ENDADO może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno Treści, jak i świadczone przez siebie Usługi, a także sposób ich lokalizacji lub prezentacji. Warunki, które są publikowane w momencie wejścia Użytkownika do Serwisu RECAMBIOS ENDADO, uważa się za obowiązujące.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny będą rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika niniejszej Noty Prawnej i jej warunków oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzonych do nich zmian.