Dostawa w ciągu 5 dni I Wysyłka 32 zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.- Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest RECAMBIOS ENDADO, SL, (dalej „RECAMBIOS ENDADO”), NIF B-86552791 z siedzibą pod adresem Calle Nuñez de Balboa nr 118, 28006, Madryt.

Informujemy, że właścicielem domeny naszego serwisu internetowego https://www.endado.com/ (dalej „Serwis”) jest RECAMBIOS ENDADO.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny przypisuje kondycję Użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację w związku z tym dostępem i/lub korzystaniem z niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik może skontaktować się z RECAMBIOS ENDADO pod adresem e-mail: [email protected]

2.- Dlaczego RECAMBIOS ENDADO ma prawo do przetwarzania danych?

RECAMBIOS ENDADO jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych w celu realizacji swoich usług.

ENDADO PARTS bardzo poważnie traktuje ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Dlatego Twoje dane osobowe są bezpieczne i traktowane z najwyższą starannością.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z usługi (dalej „Usługa”), którą RECAMBIOS ENDADO udostępnia Użytkownikowi zainteresowanemu usługami i Treściami udostępnianymi w Serwisie.

3.- Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez RECAMBIOS ENDADO?

Twoje dane osobowe zebrane przez RECAMBIOS ENDADO mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  1. Świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
  2. Wysyłanie informacji handlowych od RECAMBIOS ENDADO dotyczących świadczonych przez nią usług listownie, telefonicznie, e-mailem, SMS/MMS lub za pomocą innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej.

4.- Wiarygodność danych podanych przez Użytkowników oraz danych osób nieletnich

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i jest odpowiedzialny za przekazywanie RECAMBIOS ENDADO wszelkich ich modyfikacji. Użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, zastrzegając RECAMBIOS ENDADO prawo do wykluczenia z rejestrowanych Usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych czynności przewidzianych prawem.

5.-Zachowanie danych

Podane dane osobowe będą przechowywane przez RECAMBIOS ENDADO tak długo, jak Użytkownik nie wyrazi chęci rezygnacji z usług RECAMBIOS ENDADO, a to w celu otrzymywania informacji o produktach firmy.

6.- Prawa Użytkownika w stosunku do jego danych

Użytkownik ma prawo do:

  1. Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych.
  2. Poproś o sprostowanie niedokładnych danych
  3. Poproś o jego usunięcie.
  4. Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
  5. sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych.
  6. Poproś o przenośność.
  7. Nie podlegać zautomatyzowanym indywidualnym decyzjom.
  8. Ponadto Użytkownik może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

Użytkownik może skorzystać ze wszystkich tych praw pod adresem e-mail [email protected], podając powód żądania oraz dostarczając kopię dowodu tożsamości

Użytkownik może również wysłać swoje żądanie pocztą tradycyjną na adres:

CZĘŚCI ZAMIENNE ENDADO, SL

118 ULICA NUÑEZ DE BALBOA

28006 MADRYT

Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych lub czynności prawnych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu kontrolnego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z przepisami, a także w przypadku, gdy realizacja Twoich praw nie jest realizowana. Organ kontrolny, przed którym wniesiono powództwo, poinformuje wnioskodawcę o przebiegu i wyniku rozpatrzenia powództwa.

7.- Bezpieczeństwo danych

Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników jest bardzo ważna dla RECAMBIOS ENDADO. Dlatego RECAMBIOS ENDADO robi wszystko, co w jego mocy, aby Twoje dane nie były wykorzystywane w niewłaściwy sposób, umożliwiając dostęp do nich tylko upoważnionemu personelowi.

RECAMBIOS ENDADO utrzymuje poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustanowił wszelkie środki techniczne, jakimi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Serwisu , bez uszczerbku dla informowania, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

RECAMBIOS ENDADO zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do zapewnienia im bezpiecznego traktowania w międzynarodowych przekazach i przekazach danych, które mogą mieć miejsce.

W tych usługach Serwisu, które wymagają rejestracji jako Użytkownik, należy wybrać hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła, jak również za wszelkie czynności, które zachodzą w sesji inicjowanej jego nazwą i hasłem.

Użytkownik zobowiązuje się jak najszybciej powiadomić SPARE PARTS ENDADO o nieautoryzowanym użyciu jego nazwy użytkownika i/lub hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. RECAMBIOS ENDADO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika.

8.-Zmiany

RECAMBIOS ENDADO zastrzega sobie prawo do wglądu w swoją Politykę Prywatności w dowolnym momencie, który uzna za stosowny. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją.

Jednak każda zmiana, która nastąpi w niniejszej Polityce prywatności, zostanie zakomunikowana Użytkownikowi.

9.- Linki do stron internetowych

Strona internetowa RECAMBIOS ENDADO może zawierać linki do stron internetowych firm i podmiotów trzecich. RECAMBIOS ENDADO nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki firmy te traktują ochronę prywatności i danych osobowych, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi Polityki Prywatności tych stron internetowych, które nie są własnością RECAMBIOS ZAKOŃCZONE w związku z użytkowaniem, przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

Warunki oferowane przez te strony mogą różnić się od warunków oferowanych przez RECAMBIOS ENDADO.

10 pytań

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych, prosimy o kontakt z RECAMBIOS ENDADO pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

11.- Akceptacja i zgoda.

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez RECAMBIOS ENDADO, w sposób i dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.